ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
 
 
       
 

Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.1666 86
Οδοντοτεχνικό επάγγελμα-Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ.Α4β/οικοθ.386/28-1-87 εγκυκλίου μας σας γνωρίζουμε τα εξής, αναφερόμενοι σε θέματα που ήθελαν προκύψει κατά την εφαρμογή του νόμου που προαναφέρεται:

Άρθρο 1 

Άσκηση οδοντοτεχνικού επαγγέλματος

 1. Το οδοντοτεχνικό επάγγελμα ανήκει στην κατηγορία εκείνη των επαγγελμάτων, που για να ασκηθούν προϋποθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως άλλωστε όλα τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα.
   
 2. Αρμόδια για την χορήγηση της άδειας αυτής, προβλέπεται να είναι η Νομαρχία του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του οδοντοτεχνίτη.
   
 3. Η απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείο απαραίτητο για τους Έλληνες ομογενείς της αλλοδαπής (περ.2 άρθρου 1) θα προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά (ελληνικά σχολεία αλλοδαπής) και εν ελλείψει τούτων από υπεύθυνο δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να βεβαιώνει ότι γνωρίζει την ελληνική και ότι αναλαμβάνει κάθε ευθύνη που ήθελε προκύψει από άγνοια γλώσσας κατά την ενάσκηση του επαγγέλματος του.
   
 4. Για τους ασκούμενους σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο των γονέων τους δεν απαιτείται ασφαλιστικό βιβλιάριο σαν αποδεικτικό μέσο αλλά υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι πράγματι το παιδί ασκήθηκε στο εργαστήριό του κατά τις διατάξεις της παρ.3α, γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ασφάλιση του παιδιού στο ΙΚΑ δεν είναι υποχρεωτική (σχετικό υπ’ αριθ. Γ3δ/9789/74 έγγραφο του ΙΚΑ).Όπου αναφέρεται σαν στοιχείο η πρακτική άσκηση, αυτή υπολογίζεται αφού έχει αποκτηθεί, το πτυχίο.
   
 5. Στις διατάξεις της παραγράφου 3α εμπίπτουν για την ταυτότητα του λόγου και όλοι όσοι έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει από τεχνικά επαγγελματικά Λύκεια δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποφοιτήσει πριν από την 13η Οκτωβρίου 1986. Είναι αδιανόητο ότι οι πιο πάνω εξαιρετικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε άτομα που άρχισαν την φοίτησή τους μετά την 13η Οκτωβρίου 1986 ή που είχαν αρχίσει την φοίτηση τους πριν την 13η Οκτωβρίου 1986 αλλά που για οποιοδήποτε λόγο την διέκοψαν.
   
 6. Για υλοποίηση των διατάξεων της παρ.3β, έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.


Άρθρο 2
Καθήκοντα οδοντοτεχνικών-οδοντιάτρων

 1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα καθήκοντα των οδοντοτεχνιτών, κάθε παράβαση των οποίων συνιστά διοικητικές παραβάσεις και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος αυτός (άρθρο 3), ενώ παράλληλα συνιστούν και αξιόποινες πράξεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1666/86 και του άρθρου 458 του Ποινικού νόμου.
   
 2. Για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 και 7 κινήθηκε ήδη η σχετική διαδικασία και θα σας ενημερώσουμε εν καιρώ.


Άρθρο 3

Διοικητικές κυρώσεις

 1. Οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου τούτου προβλέπεται να σας μεταβιβαστούν με το υπό προώθηση Π.Δ. /μα.
   
 2. Επί των διατάξεων του άρθρου τούτου υφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή σας, γιατί είναι διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην προστασία του επαγγέλματος όσο και στην προστασία της υγείας του ελληνικού λαού.
   
 3. Με τις διατάξεις αυτές επιχειρείται διαβάθμιση των διοικητικών κυρώσεων τόσο από άποψη βαρύτητας κυρώσεων όσο και από άποψη διακριτικής ευχέρειας επιβολής των κυρώσεων. Ειδικότερα:  Παρ.1α. :
  Οι κυρώσεις των διατάξεων αυτών προϋποθέτουν καταδικαστική δικαστική απόφαση και μάλιστα αμετάκλητη (που δεν υπόκειται πλέον σε ειδικά μέσα). Οι κυρώσεις στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτικές.
Παρ.1β.:Στην περίπτωση του εδαφίου τούτου οι κυρώσεις είναι δυνητικές και είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε ποινική δίωξη. Όμως για κάθε τυχόν απόφαση επιβολής κύρωσης απαιτείται η γνώμη της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 1 του νόμου (παρ.3β).Σε αντίθεση από, την παρ. 2 του ιδίου άρθρου η γνώμη της επιτροπής είναι απλή και μπορεί να είναι σύμφωνη ή μη σύμφωνη για την άρση της άδειας. Στην περίπτωση του εδαφίου τούτου είναι αναγκαίο τυπικό στοιχείο, η έλλειψη του οποίου συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας και οδηγεί σε ακύρωση της πράξης.
Παρ.2.:Ειδικά για τους παραβαίνοντες τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του νόμου μπορεί να επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα από 1-3 μήνες όμως με γνώμη της επιτροπής της παρ. 3β του άρθρου ειδικά αιτιολογημένη.
Παρ. 3.:Με τις διατάξεις αυτές προβλέπετε και η οριστική αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αλλά μόνο σε περίπτωση υποτροπής του παραβαίνοντος και μάλιστα μέσα σε 10 χρόνια από τον χρόνο που ετελέσθει η παράβαση. Τούτο δε ανεξάρτητα και πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις του νόμου. Και εδώ η ευχέρεια είναι διακριτική και πάντα μετά από γνώμη της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.3β του νόμου.
Παρ. 4:Όλες οι αποφάσεις αφαίρεσης άδειας πρέπει να κοινοποιούνται στη Δ/νση Αναπτ. Ιατρικού και Υγ. Δυναμικού, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Θεμιστοκλέους 38-3605816), στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (Κάνιγγος 12 τηλ.3627736) και στο Σωματείο των Οδοντοτεχνιτών που ασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Βερανζέρου 31 τηλ.5233910) πολύ περισσότερο γιατί ο τοπικός οδοντιατρικός σύλλογος, η Ε.Ο.Ο., η Π.Ο.Ε.Ο. και το προαναφερθέν Σωματείο, δικαιούνται να παρίστανται σαν πολιτικός ενάγοντες (άρθρο 11 του νόμου) στις δίκες των οδοντοτεχνιτών για παραβιάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού.
Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή απόλυτη αντικειμενικότητα ενεργειών και υψηλό αίσθημα ευθύνης σε μια διπλή προσπάθεια για την περιχαράκωση και την προστασία του επαγγέλματος αλλά και για την περιφρούρηση της υγείας του ελληνικού λαού.

Άρθρο 4
Ίδρυση και λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

 1. Οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου τούτου προβλέπεται να σας εκχωρηθούν με το υπό Π.Δ./μα.
   
 2. Η υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου τούτου τελεί σε άμμεση συνάρτηση με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 για την υλοποίηση των οποίων κινήθηκε ήδη η απαιτούμενη διαδικασία και θα σας ενημερώσουμε εν καιρώ.
   
 3. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου αυτού, η άδεια εργαστηρίου δίνεται κατά κανόνα σε φυσικά πρόσωπα και είναι προσωποπαγής. Δίνεται για συγκεκριμένο χώρο και εξοπλισμό και δεν ακολουθεί τον οδοντοτεχνίτη σε κάθε χώρο στον οποίο μεταγενέστερα ήθελε εγκατασταθεί, αφού ο νόμος ρητά απαιτεί νέα άδεια για κάθε περίπτωση μεταστέγασης. Εξαίρεση ο νόμος εισάγει μόνο με την παρ. 5 του άρθρου 4 επιτρέποντας την χορήγηση άδειας και σε Εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες κ.λ.π.) οπότε η άδεια εκδίδεται επ’ ονόματι της Εταιρείας με προσκόμιση του εταιρικού. Εξ αντιδιαστολής δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώσεις προσώπων, ιδρύματα, σωματεία κ.λ.π.). Οι συνιστώσες όμως τις Εταιρείες πρέπει να είναι όλοι οδοντοτεχνίτες ή οδοντοτεχνίτες και συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς και τέκνα). Είναι αυτονόητο ότι η ευχέρεια αυτή παρέχεται και στους συζύγους.

Άρθρο5


Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης οδοντοτεχνικού
εργαστηρίου & εξοπλισμός
Στην παρ.1 του άρθρου τούτου ρητώς αναγράφεται ότι το οδοντοτεχνικό εργαστήριο είναι αυτοτελές κατάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ελέγχεται η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων αυτοτέλειας (ανεξάρτητη είσοδος, υγιεινή χώρου πυρασφάλεια κ.λ.π.) όπως σε όλα τα καταστήματα που ελέγχετε και εφοδιάζεται με άδειες, κατά την αρμοδιότητα σας.
Είναι όμως αυτονόητο ότι το οδοντοτεχνικό εργαστήριο δεν μπορεί να συστεγάζεται με άλλο κατάστημα· ούτε περισσότερα οδοντοτεχνικά εργαστήρια επιτρέπεται να συστεγασθούν στον ίδιο χώρο.Άρθρο 6


Ανάκληση άδειας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

 1. Και οι αρμοδιότητες του άρθρου τούτου προβλέπεται να σας εκχωρηθούν με το υπό προώθηση Π.Δ./μα.
   
 2. Τόσο η συνταξιοδότηση όσο και η ανικανότητα εργασίας και η καθ’ υποτροπήν καταδίκη πρέπει αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία (πράξη συνταξιοδότησης-ειδικό πιστοποιητικό ανικανότητας, καταδικαστική απόφαση κ.λ.π.).


Άρθρο 7


Συνέχιση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

 1. Είναι εμφανές ότι ο νόμος αναγνωρίζει ειδικά δικαιώματα στον επιζώντα σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του εργαστηριούχου οδοντοτεχνίτη, όμως με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου τούτου.
   
 2. Ειδικότερα στην έννοια του συζύγου νοείται ο νόμιμος σύζυγος, ενώ στην έννοια του τέκνου νοείται κάθε παιδί εργαστηριούχου είτε είναι νόμιμο είτε είναι απλώς φυσικό τέκνο, είτε νομιμοποιηθέν είτε αναγνωρισμένο είτε εξ υιοθεσίας.
   
 3. Την έννοια του "διατηρούσε το οδοντοτεχνικό εργαστήριο μέχρι του θανάτου του" δεν αίρει το γεγονός ότι πριν το θάνατο του εργαστηριούχου είχε προηγηθεί νόσος, έστω και μακρά, η οποία όμως οδήγησε σε θάνατο ή ότι άλλοι λόγοι κυρίως ανωτέρας βίας εμπόδιζαν τον θανόντα να διατηρεί το εργαστήριο του μέχρι ακριβώς πριν από τον θάνατό του.


Άρθρα 8, 9 και 10
 

Αμοιβές οδοντοτεχνιτών κ.λ.π. 


Για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων τούτων κινήθηκε ήδη η σχετική διαδικασία και θα σας ενημερώσουμε προσεχώς.

Άρθρο 11


Ποινικές κυρώσειςΜε τις διατάξεις του άρθρου τούτου ποινικοποιούνται οι παραβάσεις των διατάξεων του νόμου 1666/86, αφού κάθε παράβαση του νόμου τούτου στοιχειωθετεί ποινικό αδίκημα, προβλεπόμενο και τιμωρούμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του ποινικού νόμου το οποίο ορίζει: "Ο εκ προθέσεων παραβαίνων επιτακτικήν ‘η απαγορευτικήν διάταξιν διοικητικών νόμων, τιμωρείται δια φυλακίσεων μέχρι εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων, εφ’ όσον η ειδική διάταξη αναφέρεται ως προς την ποινικήν κύρωσιν της παραβάσεως εις το παρόν άρθρον".
Για να συντρέξει όμως η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τούτου απαιτείται δόλος, συνισταμένος στην γνώση και στη θέληση στοιχείων της, στην επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη του Διοικητικού νόμου, αναφερόμενης πράξης.
 Και ο ενδεχόμενος δόλος αρκεί, ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και τυχόν υγειονομικών διατάξεις που επιβάλλουν τη διατήρηση καθαρών καταστημάτων κ.λ.π. (Ποιν. Κωδιξ. Γ.Α. Βαρβαρέτου 1977 σελ.1374-1375).Άρθρο 13


Μεταβατικές διατάξεις

 
Παρ.3: Η αληθινή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του τούτου είναι ότι στην αναφερόμενη εξαετή προϋπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος παρακολούθησης οδοντοτεχνικών εργασιών σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και για όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει τις αναφερόμενες οδοντοτεχνικές εργασίες πριν από την 13η Οκτωβρίου 1986, συντρεχουσών κατά τα λοιπά όλων των άλλων προϋποθέσεων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13.
Παρ.6: Η απόδειξη και εδώ είναι το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ πλην των περιπτώσεων των ασκηθέντων σε εργαστήρια των γονέων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ερμηνεία του άρθρου 1 του νόμου.
Παρ.7:Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά κατηγορία ενδιαφερομένων σας καθορίστηκαν ήδη με το υπ’αριθ.Α4β/οικ.517/4-2-87 TELEX.
Παρ.9 και 10:Για την υλοποίηση των διατάξεων των παραγράφων αυτών κινήθηκε ήδη σχετική διαδικασία και θα σας ενημερώσουμε σχετικά προσεχώς.

Άρθρο 14


Οι διατάξεις του άρθρου αυτού υπό την προϋπόθεση ότι άλλες διατάξεις ήθελαν επιτρέψεις την άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος σε υπηκόους κρατών-μελών της ΕΟΚ. Τέτοιες όμως διατάξεις δεν έχουν μέχρι σήμερα θεσμοθετηθεί. 
Τέλος σας παρακαλούμε να εφοδιασθείτε με ειδικά μητρώα στα οποία θα καταγράφονται όλοι οι οδοντοτεχνίτες της Περιφέρειας σας και στα οποία θα σημειώνονται όλες οι τυχόν επερχόμενες αλλαγές (στις διευθύνσεις τους, τυχόν ποινές, τυχόν μεταστεγάσεις κ.λ.π.).
Κάθε χορηγούμενη άδεια και τυχόν μεταβολές παρακαλούμε να κοινοποιούνται και στη Δ/νση Αναπτύξεως Ιατρικού και Υγειονομικού Δυναμικού για ενημέρωση ειδικού προς τούτο τηρουμένου μητρώου.

 
 

  ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 
  ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ -1666 86
 
  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 
 

 

© 2024 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr