ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
 
 
       
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΙΔΡΥΣΙΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ


Άρθρο 1.
Το αναγνωρισθέν με την υπ’ αριθμ. 6372/1963 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας σωματείο με την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών" το οποίο μετονομάσθηκε σε "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ" διέπεται στο εξής από το παρόν καταστατικό και έχει ως έδρα του την πόλη της Αθήνας.


Άρθρο 2.
Σκοπός της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι η μελέτη των οικονομικών επαγγελματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών συμφερόντων των μελών του.
Η σωματειακή οργάνωση κατά τόπους των εργαστηριούχων οδοντοτεχνιτών και η συμμετοχή τους στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα.

 1. Με την καλύτερη οργάνωση όλων των σωματείων εργαστηριούχων οδοντοτεχνιτών.
   
 2. Με την επιδίωξη σωματειακής οργάνωσης κατά τόπους όλων των εργαστηριούχων οδοντοτεχνιτών.
   
 3. Με την αναγνώριση, εξύψωση και κατοχύρωση του επαγγέλματος.
   
 4. Με την οργάνωση πανελληνίων συνεδρίων με την συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια.
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 3.
Μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορεί να εγγραφούν όλα τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα σωματεία εργαστηριούχων οδοντοτεχνιτών.

Για την εγγραφή του σωματείου απαιτούνται:
♦ Αίτηση στην οποία να δηλώνεται αποδοχή του παρόντος καταστατικού.
♦ Μητρώο των μελών .
♦ Απόσπασμα πρακτικού Γ.Σ. του σωματείου περί εγγραφής στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
♦ Ονομαστική κατάσταση των μελών του Δ.Σ.

Για την εγγραφή αποφασίζει το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίασή του. Εάν η αίτηση απορριφθεί το σωματείο δικαιούται να προσφύγει κατά τις αποφάσεως μέσα σε τριάντα μέρες από την γνωστοποίηση σ’ αυτό της απόφασης.
Η προσφυγή του συζητείται στην πρώτη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 4.
Το σωματείο-μέλος διαγράφεται από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:

 • Αν παύσει να υπάρχει ως φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τον νόμο.
 • Αν δηλώσει εγγράφως ότι αποχωρεί μετά τη απόφαση της Γ.Σ. των μελών.
 • Αν παραβεί τις διατάξεις του καταστατικού της Γ.Σ. και του Δ.Σ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ή της περί σωματείων νομοθεσία.
 • Αν καθυστερεί τις συνδρομές του προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ πέραν του έτους.


Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
Κατά της αποφάσεως του σωματείου μέλος μπορεί να προσφύγει μέσα σε 30 μέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή συζητείται στην πρώτη τακτική Γ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ η οποία αποφασίζει τελεσίδικα περί της διαγραφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5.
Τα σωματεία-μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ από την ημέρα εγγραφής τους αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. και στις υπόλοιπες διαδικασίες της διαδικασίες της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ αντιπροσωπευόμενα από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 6.
Τα σωματεία υποχρεούνται να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται στο πόσο των (1.000) χιλίων δρχ. και την τακτική τους συνδρομή που ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) δρχ. το μήνα για κάθε μέλος του σωματείου.
Τα σωματεία μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτατες διαδικασίες της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και να συμβάλλουν έτσι στην λήψη των αποφάσεων, υποβοηθώντας το έργο του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 6α.
Όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:

 • Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
 • ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
 • Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
 • Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Άρθρο 7.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ.Σ. ως όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των σωματείων μελών που εκλέγονται από τις Γ.Σ. των σωματείων τους την ημέρα εκλογής του Δ.Σ. και η θητεία τους είναι τριετής. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε σωματείου μέλους είναι αντίστοιχος με των αριθμό των συμμετασχόντων και ψηφισάντων στην εκλογή Γ.Σ. και με αναλογία ένας αντιπρόσωπος για κάθε 12 μέλη. Κάθε σωματείο εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των ψηφισάντων.
Εάν προκύψει υπόλοιπο που υπερβαίνει το 50% του εκλογικού μέτρου τότε εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος.
Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο τρίμηνο και έκτακτα όταν αποφασίσει το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το 30% των αντιπροσώπων ή από (5) πέντε σωματεία μέλη με αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε 45 ημέρες.
Η τακτική και η έκτακτη Γ.Σ. συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως ή οποία απευθύνεται προς τους αντιπροσώπους των σωματείων μελών 20 τουλάχιστον μέρες προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της Γ.Σ. όταν πρόκειται για τακτική και τουλάχιστον 8 ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη. Οι προσκλήσεις μπορεί να κοινοποιηθούν και μέσω των σωματείων μελών.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει σωματείων μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία τότε συγκαλείται πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. μέσα σε 30 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/4 των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει σωματείων μελών.
Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία τότε συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. με το 1/5 των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει σωματείων μελών μέσα σε 30 ημέρες.
Η Γ.Σ. που συγκαλείται με θέμα τροποποίηση καταστατικού ή διάλυση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΡΤΙΑ αν παρευρίσκονται οι μισοί πλέον του ενός αντιπρόσωποι του συνόλου του αριθμού των αντιπροσώπων των σωματείων μελών και αποφασίζουν νόμιμα τα 3/4 των παρόντων.
Η Γ.Σ. αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε θέμα που αφορά τον κλάδο εκτός από εκείνα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία επί των παρόντων κατόπιν ψηφοφορίας φανερής εκτός αν πρόκειται για θέματα που αναφέρονται σε Διοικητικό-Οικονομικό απολογισμό, σε προσωπικά ζητήματα, σε απαλλαγή από ευθύνες των οργάνων διοίκησης, σε τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και στην εκλογή οργάνων διοίκησης, προκειμένου να αποφασισθεί υπογραφή Σ.Σ.Ε., απεργιακών κινητοποιήσεων και διεκδίκησης για την τροποποίηση του ν. 1666/86 απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων.
Στις τακτικές Γ.Σ. προεδρεύει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται από την Γ.Σ. των αντιπροσώπων. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με δύο μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 8.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι ενδεκαμελές (11) και σ’ αυτό συμμετέχουν υποχρεωτικά τρεις εκπρόσωποι του σωματίου της Αθήνας οι δε υπόλοιποι 8 εκ των παρόντων αντιπροσώπων.
Το Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε οκτώ (86 ημέρες από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος.
Εκλέγει πρόεδρο, Α και Β αντιπροέδρους, Γραμματέα και ταμία.
Τον πρόεδρο, γραμματέα και ταμία εκλέγει υποχρεωτικά από τα μέλη του που είναι αντιπρόσωποι του σωματείου της Αθήνας.
Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Γ.Σ. των αντιπροσώπων των σωματείων μελών η οποία συνέρχεται ειδικά για την εκλογή οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στις τριτοβάθμιες οργανώσεις στις οποίες ανήκει η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
Οι εκλογές διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται
στην αρχή της Γ.Σ.
Η θητεία των οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι τριετής.
Οι εκλογές διενεργούνται από την εφορευτική επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1264/82 εφ’ όσον υπάρχουν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.
Κατά την εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη σε αριθμό ίσο με το 1/3 των τακτικών μελών.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεώς τους.

Άρθρο 9.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δ.Σ. εισηγείται προς Γ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της, ενεργεί για κάθε θέμα το οποίο έχει σχέση με τον κλάδο των οδοντοτεχνιτών.
Το Δ.Σ. προσλαμβάνει το κρινόμενο ως απαραίτητο δια την καλή λειτουργία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ προσωπικά.

Άρθρο 10.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. ή καθ’ οποιοδήποτε τρόπο εξόδου τούτου εξ αυτού την …… καταλαμβάνει, εάν μεν πρόκειται για έναν από τους συλλόγους της Αθήνας ο πρώτος επιλαχών, εάν δε πρόκειται για τα υπόλοιπα σωματεία ο πρώτος κατά τις εκλογές επιλαχών, και στις δύο περιπτώσεις η θητεία του αντικαταστάτη ταυτίζεται με την υπόλοιπη θητεία του Δ.Σ.

Άρθρο 11.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες έκτακτα δε όταν ζητηθεί από τα τρία μέλη του ή από τον πρόεδρο του.
Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα έξη τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία διατυπούμενες δε σαφώς καταχωρούντες στα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από τους παριστάμενους.
Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης περιλήψεις των εκτεθεισών απόψεων εκάστου μέλους.

Άρθρο 12.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σε όλες της τις σχέσεις ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής. Δέχεται και κοινοποιεί αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα, ασκεί όλα τα μέσα για κάθε δίκη, της Ομοσπονδίας, την οποία εκπροσωπεί, διορίζει για τον σκοπό αυτόν και τους πληρεξούσιους δικηγόρους.
Συγκαλεί το Δ.Σ. και κατόπιν αποφάσεως του την Γ.Σ. στις συνεδριάσεις των οποίων δίνει και αφαιρεί τον λόγο ανακαλώντας στην τάξη τους τυχόν παρεκτρεπομένους και κηρύσσει την λήξη των συνεδριάσεων.
Εποπτεύει για την καλή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και την τήρηση της νομοθεσίας περί επαγγελματικών σωματείων.
Υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα τα εξερχόμενα από την ομοσπονδία έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, μαζί με τον ταμία τα γράμματα εισπράξεων.

Άρθρο 13.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει αυτόν σε όλα τους τα δικαιώματα ο Α΄ αντιπρόεδρος, απόντος δε ή κωλυομένου αυτού ο Β΄ αντιπρόεδρος.

Άρθρο 14.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. τα οποία και καταχωρεί στα οικεία βιβλία, διεξάγει την αλληλογραφία και επιμελείται της καλής λειτουργίας των γραφείων της Ομοσπονδίας. Τηρεί το μητρώο των μελών, το Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και ευθύνεται δια την τήρηση και φύλαξη του αρχείου της Ομοσπονδίας.
Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει αυτόν ένας εκ των συμβούλων, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 15.
ΤΑΜΙΑΣ

Ο ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές.
Τις πρώτες βάσει διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεων υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή των νομίμων αναπληρωτών των.
Ευθύνεται για την έγκαιρη κατάθεση των εισπράξεων στην τράπεζα καθώς και για κάθε ανωμαλία εις την διαχείριση είτε αυτή οφείλεται εις τον ίδιο είτε πρόσωπον της εκλογής του και της εμπιστοσύνης του. Ενημερώνει το Δ.Σ. κάθε μήνα για την οικονομική κίνηση της ομοσπονδίας κατά τον προηγούμενο μήνα. Καταρτίζει στην αρχή κάθε έτους τον προϋπολογισμό του αρξαμένου έτους και εισηγείται στο Δ.Σ. και την Γ.Σ.
Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ένας εκ των συμβούλων.

Άρθρο 16.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εκτελεστική επιτροπή προβλεπόμενη από το άρθρο 6 αποτελείται από τον πρόεδρο, Α-Β αντιπροέδρους, τον γραμματέα και τον ταμία.
Ο πρόεδρος. Ο Γ.Γ., και ο ταμίας εκλέγονται υποχρεωτικά από τους εκλεγμένους στο Δ.Σ. αντιπροσώπους του συλλόγου της Αθήνας.
Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε εφ’ όσον το κρίνει τούτο ο Πρόεδρος, ευρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία μέλη της.
Η Ε.Ε. αναπληρώνει το Δ.Σ. στο διάστημα μεταξύ δύο συνεδριάσεων και εκτελεί τις αποφάσεις του.
Αντιμετωπίζει τα τρέχοντα ζητήματα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Λογοδοτεί στο Δ.Σ. οι δε αποφάσεις της τελούν υπό την τελική έγκριση την τελική έγκριση του Δ.Σ.


Άρθρο 17.
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής εκλέγεται δε ταυτόχρονα με το Δ.Σ. από την Γ.Σ. η θητεία είναι τριετής, και αντικείμενό της είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της ομοσπονδίας.
Το Δ.Σ. θέτει υπ’ όψη της Εξελεγκτικής επιτροπής τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους για έλεγχο τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ.
Ακόμη θέτει στη διάθεση της εξελεγκτικής επιτροπής τα λογιστικά βιβλία, τα στελέχη των διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών μετά των προσηρτημένων σε αυτά παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την διενέργεια του ελέγχου.
Ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων καθώς και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών ενεργείται από την εξελεγκτική επιτροπή στα γραφεία της Ομοσπονδίας μη επιτρεπόμενης της μεταφοράς αυτών σε άλλο τόπο. Προς διευκόλυνση του ελέγχου υποχρεούται τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής να παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία.
Τα συμπεράσματα εκάστου ετησίου ελέγχου διατυπώνονται από την Ε.Ε. σε έκθεση η οποία υποβάλλεται από αυτήν στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες προ της Γ.Σ.
Η Ε.Ε. αμέσως μετά από την εκλογή των μελών από την Γ.Σ. συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρό της, ο οποίος μεριμνά για την εκτέλεση του έργου της.

Άρθρο 18.
ΒΙΒΛΙΑ

Η Ομοσπονδία τηρεί:

 • Βιβλίο Μητρώου των σωματείων μελών κατ’ αύξοντα αριθμό.
 • Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής επιτροπής.
 • Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά όλες
 •     οι εισπράξεις και πληρωμές.
 • Βιβλίο περιουσίας εις το οποίο φαίνεται λεπτομερώς κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία της ομοσπονδίας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο για την λειτουργία της απρόσκοπτον βιβλίο.

Όλα τα ανωτέρω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα προς της χρησιμοποιήσεώς τους από την εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 19.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για κάθε παράβαση του νόμου ιδιαίτερα δε για τις περί σωματείων Νομοθεσίες του καταστατικού και αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. καθώς και για πειθαρχικά παραπτώματα απέναντι στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ είτε από σωματείο μέλος ή εκπροσώπου αυτού, είτε από μέλους του Δ.Σ. επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις:

 1. Επίπληξης
 2. Πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες (5000) δρχ. προσωρινής ή οριστικής διαγραφής με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Το Δ.Σ. ή κατ΄ εξουσιοδότησιν του η Ε.Ε. ενεργεί εν προκειμένω ως πειθαρχική επιτροπή καλεί τον πειθαρχικώς διωκόμενον εγγράφος προ 8 ημερών, όπως προσέλθη ενώπιον του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. προς απολογίαν.
Εις την έγγραφον πρόσκληση αναφέρεται το πειθαρχικά παράπτωμα για το κατηγορείται. Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του Δ.Σ. εντός 15 ημερών από της επιδόσεως στον τιμωρημένο. Η επιβληθείσα από το Δ.Σ. πειθαρχική ποινή είναι προσωρινά εκτελεστή ανεξάρτητα της προσφυγής του τιμωρουμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 20.
Η Ομοσπονδία ως πρωτοβάθμιος βιοτεχνική ένωση μπορεί να μετέχει σε δευτεροβάθμιες ενώσεις κατά το καταστατικό των οποίων διενεργείται η εκλογή των παρ΄ αυτή αντιπροσώπων κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 21.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ομοσπονδία έχει την δική της στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει κυκλικώς τον τίτλο της, "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ" και στο κέντρο το έτος ιδρύσεώς της "1963".

Άρθρο 22.
Ο,τιδήποτε προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται δι΄ αποφάσεως της Γ.Γ. των αντιπροσώπων σωματείων μελών και κατά τις ισχύουσες πάντοτε διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας περί Επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων.
Το παρόν καταστατικό ψηφίσθεν κατ΄ άρθρον και από το σύνολο της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των Μελών σωματείων της Ομοσπονδίας συνελθούσης κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. αυτής την Τρίτη 17 Ιουλίου 1990 εις την αίθουσα του Βιοτεχνικού επιμελητηρίου Αθήνας Ακαδημίας 18.

Το καταστατικό αυτό θα αρχίσει να ισχύει από την δημοσίευσή του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου.

Αθήνα 11-7-90

 

 
 

 

© 2023 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr